Informacje dotyczące danych osobowych


INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„MULTITRUCK’ SP. Z O.O.

Ul. Handlowa 4

35-103  Rzeszów

Dane kontaktowe osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych u Dealera :

Pan Marcin Pastuszak  e-mail : mpastuszak@multitruck.pl – jest do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych oraz prywatności.

Informujemy również, iż Autoryzowany Dealer marki KIA „Multitruck” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przetwarza Twoje dane osobowe na zlecenie Administratora lub jako niezależny Administrator Danych. W przypadku tym, Administratorem Danych Osobowych jest Kia Motors Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa nr KRS: 18778. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Maciej Wara Wąsowski –  iod@kiamotors.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez „Multitruck” Sp. z o.o. w szczególności:

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż „Multitruck” Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*w celu:
 3. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Multitruck” Sp. z o.o. w celu:
 6. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
 7. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 8. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 9. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 10. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
 11. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
 12. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z „Multitruck” Sp. z o.o., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
 13. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
 14. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych „Multitruck” Sp. z o.o.,
 15. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z „Multitruck” Sp. z o.o.., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez „Multitruck” Sp. z o.o.
 16. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez „Multitruck” Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 17. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach dotyczących jedynie marki KIA mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – w takim przypadku odbiorcami danych osobowych, w tym przekazywanych do państw trzecich oraz odpowiednich podmiotów udzielających gwarancję są :
 18. KIA Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main jako europejskiego przedstawiciela producenta, kia.eu;
 19. KIA Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seul, 137 938, Korea Południowa, www.kia.com, jako producenta, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych wprowadzonych przez Decyzję Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 roku, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385, 29.12.2004, s. 74 i następne oraz dostępnej na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004D0915;
 20. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 21. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 2. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących „Multitruck” Sp. z o.o.,
 4. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 5. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych „Multitruck” Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 6. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do „Multitruck” Sp. z o.o.  (adresy zostały podane na wstępie).

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu „Multitruck” Sp. z o.o.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Allegro
Nasze aukcje na Allegro